डाउनलोड

  हरिवन नगरपालिका वन तथा वातावरण शाखा

१. CB_SFM_ Grant _Manual  डाउनलोड

२. Plantation_Grant_Manual  डाउनलोड

३. वृक्षारोपण अनुदान निर्देशिका   डाउनलोड

४. समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन अनुदान निर्देशिका डाउनलोड

५.निजी वन दर्ता गर्न डीएफ़ओमा दिने निबेदन डाउनलोड

६. निजी वनमा लगाउने प्रजातिहरूको बिवरण डाउनलोड

७.सार्वजनिक जग्गामा वन ब्यवस्थापन गर्न दिएको प्रमाण पत्र डाउनलोड

८.पालिकास्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि आश्विन डाउनलोड

९. सामुदायिक-वन-सम्वन्धी-जानकारी-पुस्तीका डाउनलोड

१०. योजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजात डाउनलोड

११. वन नियमावली २०७९ डाउनलोड

१२. नेपाल जलवायु नमूना कार्यक्रम कार्यविधि डाउनलोड

१३. वन-ऐन-२०७६ डाउनलोड

१४. वन-नियमावली-२०७९-को-नियम-८१-को-उपनियम-३-संग-सम्बन्धित-निजि-वन-दर्ता-प्रमाणपत्र डाउनलोड

१५. प्रभावकारी वृक्षरोपण मार्गदर्शन डाउनलोड

१६. हरिवन नगरभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको बारेमा विस्तृत जानकारी डाउनलोड

१७. मन्जुरीनामाको नमुना डाउनलोड

प्रगति प्रतिवेदन