Latest Posts by the Author

 1. निजि जग्गामा लैङ्गिक सुविधा सहितको वृक्षारोपण/ कृषिवन स्थापनाको लागि अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।
 2. निजि जग्गामा लैंडिक सुविधा सुचना
 3. वन परियोजना कार्यक्रम अर्न्तगत कृषकहरुको वृक्षारोपण कार्यको बोटविरुवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम
 4. वन तथा वातावरण शाखाबाट संचालित समृद्धिको लागि वन परियोजना अन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई वन निति,नियम तथा उद्धम सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी कार्यक्रम
 5. न्यायिक समितिलाई गुनासो निवारण संयन्त्रमा क्षमता विकास अन्तर्गत वन, वातावरण तथा वन उद्यम सम्बन्धि निति नियमहरुको अभिमुखिकरण गोष्ठी
 6. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समुहहरुलाई सुशासन (नेतृत्व, लाभको आदनप्रदान, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सहित) मा क्षमता विकास तालिम
 7. पालिकाहरुको वनक्षेत्रका सरोकारवालाहरुको वार्षिक भेला (Annual Municipality Forest Sector Stakeholder Forum)
 8. Chara3
 9. Chara2
 10. Chara1
 11. Krishi5
 12. Krishi4
 13. Krishi3
 14. Krishi2
 15. Krishi1
 16. Gallery3
 17. Gallery2
 18. Gallery1
 19. खेती व्यवस्थापन
 20. Hello world!